Skip to main content
Reserve

Frequently Asked Questions

 • หากต้องการสำรองที่นั่งสำหรับ 8 ท่าน หรือสำรองที่นั่งในห้องส่วนตัว ต้องมีการวางมัดจำหรือไม่
  หากต้องการสำรองที่นั่งสำหรับ 8 ท่าน หรือสำรองที่นั่งในห้องส่วนตัว ต้องมีการวางมัดจำหรือไม่
  การสำรองที่นั่ง
  • ผู้เข้าใช้บริการต้องวางเงินมัดจำแบบไม่คืนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อกาจอง สำหรับการสำรองที่นั่งบริเวณด้านนอกสำหรับ 8 ท่านขึ้นไป
  • ผู้เข้าใช้บริการต้องวางเงินมัดจำแบบไม่คืนเงินจำนวน 5,000 บาทต่อห้อง สำหรับการสำรองที่นั่งในห้องรับประทานอาหารส่วนตัว
  • นโยบายการใช้จ่ายขั้นต่ำดังนี้
       • ห้อง Tang – ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 8,000++ บาท (รองรับสูงสุด 4 ท่าน)
       • ห้อง Susa – ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 8,000++ บาท (รองรับสูงสุด 4 ท่าน)
       • ห้อง Liberty Bell – ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 10,000++ บาท (รองรับสูงสุด 6 ท่าน)
       • ห้อง Edo – ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 10,000++ บาท (รองรับสูงสุด 6 ท่าน)
       • ห้อง Mukul – ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 15,000++ บาท (รองรับสูงสุด 8 ท่าน)

  การยกเลิกการจอง
  ในกรณีที่ยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมง เงินมัดจำจะคงอยู่จนกว่าจะเข้าใช้บริการครั้งถัดไป (ภายใน 15 วันนับจากการจองเดิม)